• 1 ธ.ค.2564 - ปัจจุบัน

  พ.ต.อ.สาธิต สมานภาพ
 • 13 ธ.ค.2562 - 1 ธ.ค.2564

  พ.ต.อ.กฤษฎาพร ปานโปร่ง
 • 16 พ.ค.2559 - 13 ธ.ค.2562

  พ.ต.อ.บัณฑิต สิงหประชา
 • พ.ต.อ.พุฒิเดช บุญกระพือ
 • พ.ต.อ.คมกฤช สุขไทย
 • พ.ต.อ.พิรัตน์ นาสมวาส
 • พ.ต.อ.สุทธิโรจน์ นพโพธิพงศ์
 • พ.ต.อ.กันตพิชญ์ กฤตวงศ์วิมาน