กองกำกับการ 3 กองบังคับการตำรวจรถไฟ

"ทุกขบวนปลอดภัย ตำรวจรถไฟ พร้อมให้บริการ"


แจ้งเหตุด่วน-เหตุร้ายตำรวจรถไฟ โทร 1194 / แจ้งเบาะแสยาเสพติด โทร. 02-411-3109

นโยบายผู้บังคับบัญชา

พล.ต.อ.ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์
ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ

"เป็นตำรวจมืออาชีพ ทำงานเชิงรุก เพื่อความสงบสุขของประชาชน"

พล.ต.ท.จิรภพ ภูริเดช
ผู้บัญชาการตํารวจสอบสวนกลาง

"มืออาชีพ เป็นกลาง เคียงข้างประชาชน"

พล.ต.ต.อำนาจ ไตรพจน์
ผู้บังคับการตำรวจรถไฟ

"ทุกขบวนปลอดภัย ตำรวจรถไฟ พร้อมให้บริการ"

วิสัยทัศน์และพันธกิจ (Mission & Vision)

วิสัยทัศน์ (Vision)

 • ทุกขบวนปลอดภัย ตำรวจรถไฟ พร้อมให้บริการ


พันธกิจ (Mission)

 • ถวายความปลอดภัยองค์พระมหากษัตรย์และพระบรมวงศานุวงศ์
 • ให้บริการที่ดีโดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง
 • ป้องกันและควบคุมอาชญากรรมที่เกิดขึ้นทั้งบนขบวนรถไฟและบริเวณสถานีรถไฟ โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วม
 • อำนวยความยุติธรรมโดยยึดหลักนิติธรรม
 • ส่งเสริมให้ประชาชน ชุมชน และท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาอาชญากรรม

ตำรวจรถไฟ

เขตพื้นที่รับผิดชอบ

กองกำกับการ 3 กองบังคับการตำรวจรถไฟ เป็นหน่วยรับผิดชอบเส้นทางเดินรถไฟในพื้นที่ภาคใต้ตั้งแต่สถานีรถไฟศาลาธรรมสพม์ สุไหงโก-ลก ตลอดถึงทางแยกทุกสาย ระยะทาง ๑,๕๘๑ กิโลเมตร สถานีรถไฟ จำนวน ๒๗๕ สถานีและขบวนรถไฟ จำนวน 60 ขบวนที่อยู่ในรับผิดชอบ

 • สถานีตำรวจรถไฟในปกครองจำนวน ๓ สถานี

  - สถานีตำรวจรถไฟหัวหิน

  - สถานีตำรวจรถไฟทุ่งสง

  - สถานีตำรวจรถไฟหาดใหญ่

 • ที่ตั้ง : 36 ถนนดำเนินเกษม ตำบลหัวหิน อำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ รหัสไปรษณีย์ 77110 โทรศัพท์ : 032-512985 โทรสาร : 032-512986E-mail : huahin431@gmail.com
  มีพื้นที่รับผิดชอบตั้งแต่สถานีรถไฟศาลาธรรมสพม์ จนถึงหัวประแจอันนอกสุดด้านทิศใต้สถานีรถไฟประจวบคีรีขันธ์ รวมถึงทางแยกชุมทางหนองปลาดุกถึงสถานีสุพรรณบุรี และสถานีน้ำตก รวมพื้นที่รับผิดชอบ ๖ จังหวัด คือ นครปฐม,สุพรรณบุรี,กาญจนบุรี,ราชบุรี,เพชรบุรี,ประจวบคีรีขันธ์

  มีหน่วยบริการในรับผิดชอบ ของสถานีตำรวจรถไฟหัวหิน ดังนี้

  1. หน่วยบริการนครปฐม : สถานีรถไฟนครปฐม ถนนริมทางรถไฟ ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม

  2. หน่วยบริการหัวหิน : สถานีรถไฟหัวหิน ถนนพระปกเกล้า เทศบาลเมืองหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

  3. หน่วยบริการกาญจนบุรี : สถานีรถไฟกาญจนบุรี ตำบลบ้านใต้ อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี

 • ที่ตั้ง : 20 ถนนรถไฟ ตำบลปากแพรก อำเภอทุ่งสงจังหวัดนครศรีธรรมราช รหัสไปรษณีย์ 80110โทรศัพท์ : 075-411430 โทรสาร : 075-411430 E-mail : Thungsongrail@hotmail.com
  มีพื้นที่รับผิดชอบ ตั้งแต่หัวประแจอันนอกสุดด้านทิศใต้สถานีรถไฟประจวบคีรีขันธ์ ถึงสถานีรถไฟพัทลุง ตรงหัวประแจด้านนอกสุดด้านใต้ รวมถึงทางแยกชุมทางทุ่งสงถึงสถานีกันตัง, สถานีเขาชุมทองถึงสถานีนครศรีธรรมราช และสถานีชุมทางทุ่งโพธิ์ ถึงสถานีคีรีรัฐนิคม รวมพื้นที่รับผิดชอบ 6 จังหวัด คือ ประจวบคีรีขันธ์ , ชุมพร , นครศรีธรรมราช , พัทลุง , ตรัง และสุราษฎร์ธานี

  มีหน่วยบริการในรับผิดชอบ ของสถานีตำรวจรถไฟทุ่งสง ดังนี้

  1. หน่วยบริการชุมพร : สถานีรถไฟชุมพร ตำบลท่าตะเภา อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร

  2. หน่วยบริการพัทลุง : สถานีรถไฟพัทลุง ตั้งอยู่ถนนสถานี ตำบลคูหาสวรรค์ อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง

  3. หน่วยบริการทุ่งสง : สถานีรถไฟชุมทางทุ่งสง ถนนรถไฟ ตำบลปากแพรก อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

  4. หน่วยบริการสุราษฎร์ธานี : ตำบลท่าข้าม อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

 • ที่ตั้ง : ถนนรถไฟ ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลา รหัสไปรษณีย์ 90110 โทรศัพท์ : 074-243818 โทรสาร : 074-243818 E-mail : hatyairailwaypolice@gmail.com
  มีพื้นที่รับผิดชอบตั้งแต่หัวประแจอันนอกสุดด้านทิศใต้สถานีรถไฟพัทลุง ตรงหัวประแจด้านนอกสุดด้านใต้ ถึงสถานีสุไหงโกลก รวมถึงทางแยกชุมทางหาดใหญ่ถึงสถานีปาดังเบซาร์, และสถานีชุมทางหาดใหญ่ ถึงสถานีสงขลา รวมพื้นที่รับผิดชอบ ๕ จังหวัด คือ จังหวัดพัทลุง สงขลา,ปัตตานี,ยะลา และ จังหวัดนราธิวาส

  มีหน่วยบริการในรับผิดชอบ ของสถานีตำรวจรถไฟหาดใหญ่ ดังนี้

  1. หน่วยบริการตำรวจรถไฟหาดใหญ่ ตั้งอยู่ที่ สถานีรถไฟหาดใหญ่ ถนนรถไฟ ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

  2. หน่วยบริการตำรวจรถไฟยะลา ตั้งอยู่ที่ สถานีรถไฟยะลา ถนนรถไฟ ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา

  3. หน่วยบริการตำรวจรถไฟตันหยงมัส ตั้งอยู่ที่ สถานีรถไฟตันหยงมัส ถนนรถไฟ ตำบลตันหยงมัส อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส

  4. หน่วยบริการตำรวจรถไฟสุไหงโก-ลก ตั้งอยู่ที่ สถานีรถไฟสุไหงโก-ลก ถนนรถไฟ ตำบล สุไหงโก- ลก อำเภอสุไหงโก - ลก จังหวัดนราธิวาส

  5. หน่วยบริการตำรวจรถไฟปาดังเบซาร์ ตั้งอยู่ที่ สถานีรถไฟปาดังเบซาร์ ถนนปองผล ตำบลปาดังเบซาร์ อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา

 

บอร์ดประชาสัมพันธ์ กก.3


จิตอาสาตำรวจสอบสวนกลาง โดย กองบังคับการตำรวรถไฟ ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนจิตอาสาให้มาศึกษาดูงานที่ ศูนย์ฝึกโรงเรียนจิตอาสา 904 (บางเขน) กรุงเทพมหานคร เพื่อเรียนรู้ ศึกษารูปแบบและแนวทางการพัฒนาต่อยอดตามศาสตร์ของพระราชา สร้างความตระหนักรู้ถึงพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์ที่มีต่อประชาชนชาวไทย สนับสนุนให้มีการเสริมสร้างจิตสำนึกของการเป็นผู้ให้และเป็นผู้มีจิตอาสา เพื่อประเทศชาติ และประชาชน สืบสานพระปณิธานภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ภาพถ่ายกิจกรรมภายในกองกำกับการ

แกลอรี่ภาพถ่ายของกองกำกับการ 3 กองบังคับการตำรวจรถไฟ

ANTI Corruption

จิตอสาสาพัฒนาวัดธาตุน้อย ส.รฟ.หาดใหญ๋

จิตอาสา 11 กพ.65 แจกแมท บริเวรสถานีรถไฟหาดใหญ่

จิตอา สาสถานีตำรวจรถไฟหัวหิน

ตรวจราชการ สถานีตำรวจรถไฟหัวหิน

ผกก.3 รถไฟ และข้าราชการตำรวจร่วมทำบุญปีใหม่

ดูทั้งหมด

ข่าวสารที่น่าสนใจ

เสียเวลาอันน้อยนิดเพื่อชีวิตที่ปลอดภัย มาตรการรักษาความปลอดภัย ส.รฟ.หัวหิน

วันที่โพสต์: 10 พฤษภาคม 2565

พ.ต.ต.สยุมภู สิทธิกุล สว.ส.รฟ.หัวหิน กก.3 บก.รฟ. พร้อมด้วย ร.ต.ท.เนตร์ ไข่มุกข์ ผบ.หมู่ ส.รฟ.หัวหิน กก.3 บก.รฟ ด.ต.ศุภกิต ภักดี ผบ.หมู่ ส.รฟ.หัวหิน กก.3 บก.รฟ. ปฏิบัติหน้าที่ควบคุมขบวนรถเร็วที่ 171( กท.-โล.) เเละ ร.ต.ท.สิทธิพร สองเมือง รอง สว.(ป)ส.รฟ.หัวหิน กก.3 บก.รฟ. พร้อมด้วย กำลังสายตรวจ,เจ้าหน้าที่การรถไฟ ร่วมกันป้องกันเหตุอาชญากรรมเเละตรวจค้นสิ่งของผิดกฏหมายพร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ตามมาตรการป้องกันการเเพร่ระบาดของโรคโควิด19 บนขบวนรถเร็วที่ 171 (กรุงเทพ-สุไหโกลก) " ทุกขบวนปลอดภัย ตำรวจรถไฟพร้อมให้บริการ" [อ่านต่อ...]

ทุกขบวนปลอดภัย ตำรวจรถไฟ พร้อมให้บริการ

วันที่โพสต์: 08 เมษายน 2565

ทุกขบวนปลอดภัย ตำรวจรถไฟ พร้อมให้บริการ เมื่อวันที่ 31มีนาคม พ.ศ.2565 ว่าที่.ร.ต.ต วันชนะ หะยีสะแลแม รอง สว.(ป)ส.รฟ หัวหิน กก.3 บก.รฟ ด.ต.ศุภกิต ภักดี ผบ.หมู่ ส.รฟ.หัวหิน กก.๓ บก.รฟ. ปฏิบัติหน้าที่ควบคุม ขบวนรถเร็วที่ 171( กรุงเทพ-หาดใหญ่)ได้ร่วมกับ เจ้าหน้าที่การรถไฟฯ ประชาสัมพันธ์ผู้โดยสารให้ใส่หน้ากากอนามัยอย่างมิดชิดเพื่อป้องกันโรคโควิด-๑๙ ประชาสัมพันธ์ผู้โดยสารให้เก็บทรัพย์สินสิ่งของมีค่าให้มิดชิดเพื่อป้องกันเหตุลักทรัพย์หรือเหตุอื่นๆ ประชาสัมพันธ์ผู้โดยสารไม่ให้ยืนหรือนั่งเล่นบริเวณช่วงต่อขบวนรถเพราะอาจเกิดอันตรายได้ ประชาสัมพันธ์ห้ามสูบบุหรี่บนขบวนรถ รายงานเหตุการณ์โดยทั่วไปปกติ [อ่านต่อ...]

ตำรวจรถไฟทุ่งสง น้ำใจงามช่วยเหลือ ประชาชนผู้พิการขึ้นขบวนรถกลับบ้านอย่างปลอดภัย

วันที่โพสต์: 20 มีนาคม 2565

วันที่? 19 มี.ค. 65 เวลา19.00 น. ด.ต.หญิงกนกวรรณ ขวัญเมือง ผม.หมู่ ส.รฟ.ทุ่งสง? กก.3? บก.รฟ.? ปฏิบัติหน้าที่?ประจำหน่วยบริการชุมพร ขณะรถจอดเทียบสถานีชุมพร ได้ทำการช่วยเหลือ ผู้โดยสารชึ่งเป็นผู้พิการ จะเดินทางด้วยขบวนรถธรรมดาที่ 255 ( ธนบุรี- หลังสวน ) ได้ช่วยส่งตัวขึ้นรถเพื่อเดินทางไป สน.หลังสวน เป็นที่เรียบร้อย [อ่านต่อ...]

ตำรวจรถไฟหาดใหญ่เข้ม จับหนุ่มเสพยา คาขบวน

วันที่โพสต์: 20 มีนาคม 2565

วันที่ 12 มี.ค. 65 เวลาประมาณ 07.30 น. เจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีรถไฟหาดใหญ่ ประจำขบวนรถเร็วที่ 171 ( กรุงเทพฯ ? สุไหงโกลก ) ออกเดินตรวจตราปฏิบัติหน้าที่คอยอำนวยความสะดวก บริการนักท่องเที่ยวและรักษาความปลอดภัยแก่ประชาชนผู้โดยสารบนขบวนรถไฟ ตลอดจนติดตามจับกุมบุคคลผู้มีหมายจับคดีค้างเก่า ระหว่างปฏิบัติหน้าที่ ขณะรถไฟทำขบวนเข้าจอดรับ-ส่งผู้โดยสารที่สถานีรถไฟชุมทางหาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จว.สงขลา ร่วมจับกุมผู้ต้องหาตามหมายจับ ศาลจังหวัดนาทวี ที่ 97/2565 ลง 9 มี.ค.65 ซึ่งต้องหาว่ากระทำความผิดฐาน " เสพยาเสพติดให้โทษประเภท1 (เมทแอมเฟตามีน)โดยฝ่าฝืนกฎหมาย และขับรถขณะมีสารเสพติดให้โทษประเภท 1(เมทแอมเฟตามีน) โดยฝ่าฝืนกฎหมาย " เจ้าตัวยินยอมให้ควบคุมตัวแต่โดยดี จึงได้นำตัวส่ง สภ.ควนมีด จว.สงขลา เพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไป [อ่านต่อ...]

ทุกขบวนปลอดภัย ตำรวจรถไฟ พร้อมให้บริการ วันที่ 8 มี.ค.65 เวลา 07.40 น.

วันที่โพสต์: 13 มีนาคม 2565

ว่าที่ พ.ต.ต.บุญโชค มะลิโชติ สว.ส.รฟ.หาดใหญ่ กก.3 บก.รฟ. ดำเนินการทดสอบสมรรถภาพร่างกายข้าราชการตำรวจประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ณ สนามกีฬาจิระนครหาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จว.สงขลา กองบังคับการตำรวจรถไฟ [อ่านต่อ...]


ดูทั้งหมด

ต้องการติดต่อเรา

สถานที่ตั้ง:

กองกำกับการ 3 กองบังคับการตำรวจรถไฟ ตั้งอยู่ที่ 264/20
ถนนรถไฟ แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ

โทร:

02-411-3109

แฟกซ์:

02-411-3109

แผนที่: