สถานีตำรวจรถไฟหาดใหญ่


ที่ตั้ง : ถนนรถไฟ ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลา รหัสไปรษณีย์ 90110 โทรศัพท์ : 074-243818 โทรสาร : 074-243818 E-mail : hatyairailwaypolice@gmail.com
มีพื้นที่รับผิดชอบตั้งแต่หัวประแจอันนอกสุดด้านทิศใต้สถานีรถไฟพัทลุง ตรงหัวประแจด้านนอกสุดด้านใต้ ถึงสถานีสุไหงโกลก รวมถึงทางแยกชุมทางหาดใหญ่ถึงสถานีปาดังเบซาร์, และสถานีชุมทางหาดใหญ่ ถึงสถานีสงขลา รวมพื้นที่รับผิดชอบ ๕ จังหวัด คือ จังหวัดพัทลุง สงขลา,ปัตตานี,ยะลา และ จังหวัดนราธิวาส

มีหน่วยบริการในรับผิดชอบ ของสถานีตำรวจรถไฟหาดใหญ่ ดังนี้

1. หน่วยบริการตำรวจรถไฟหาดใหญ่ ตั้งอยู่ที่ สถานีรถไฟหาดใหญ่ ถนนรถไฟ ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

2. หน่วยบริการตำรวจรถไฟยะลา ตั้งอยู่ที่ สถานีรถไฟยะลา ถนนรถไฟ ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา

3. หน่วยบริการตำรวจรถไฟตันหยงมัส ตั้งอยู่ที่ สถานีรถไฟตันหยงมัส ถนนรถไฟ ตำบลตันหยงมัส อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส

4. หน่วยบริการตำรวจรถไฟสุไหงโก-ลก ตั้งอยู่ที่ สถานีรถไฟสุไหงโก-ลก ถนนรถไฟ ตำบล สุไหงโก- ลก อำเภอสุไหงโก - ลก จังหวัดนราธิวาส

5. หน่วยบริการตำรวจรถไฟปาดังเบซาร์ ตั้งอยู่ที่ สถานีรถไฟปาดังเบซาร์ ถนนปองผล ตำบลปาดังเบซาร์ อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา